മിക്സഡ് മെഴുക്കുപുരട്ടി | recipe

പലതരം മെഴുക്കുപുരട്ടി നമ്മൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിക്സഡ് മെഴുക്കുപുരട്ടി ആണിത്. വളരെ സ്വാദ് നിറഞ്ഞ ഒന്നാണിത്.