കുരുമുളകിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയൂ

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സുഗന്ധവ്യജ്ഞനം ആണ്
കുരുമുളക്. ഭക്ഷണം തയ്യാറാകുമ്പോഴും ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എല്ലാം
കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുരുമുളകിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില  ഉപയോഗങ്ങൾ
മനസിലാക്കാം .

* ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ
        കുരുമുളക്  പൊടിയിൽ അല്പം തേൻ ചേർത്തിളക്കി രാവിലെ ആഹാരത്തിനു
ശേഷം കഴിച്ചാൽ മതി .

ചുമ , തൊണ്ടവേദന എന്നിവ മാറാൻ –
           കുരുമുളക് പൊടിയിൽ അല്പം കൽക്കണ്ടം കുടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ  –
        കുരുമുളക് ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചാൽ മതി.

കൃമിശല്യം മാറാൻ  –
           മോരിൽ അല്പം കുരുമുളക്പൊടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ കൃമിശല്യം മാറുന്നതാണ് .