മിക്സഡ് മെഴുക്കുപുരട്ടി | recipe

പലതരം മെഴുക്കുപുരട്ടി നമ്മൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിക്സഡ് മെഴുക്കുപുരട്ടി ആണിത്. വളരെ സ്വാദ് നിറഞ്ഞ ഒന്നാണിത്.

salad-2496263_1920

കുക്കുമ്പർ സലാഡ് | RECIPE

ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് സാലഡ്‌സിന് ഉണ്ട്. ശരിയായ ശരീര ഭാരം നിലനിർത്താൻ സാലഡ് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. നിറയെ നാരുകൾ അടങ്ങിയവ ആയതിനാൽ ശരിയായ ദഹനം സാധ്യമാക്കുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുക്കുമ്പർ സാലഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

pexels-kelvin-agustinus-7190365

മിക്സഡ് ഫ്രൂ്ട്സ് യോഗർട് | mixed fruits yogurt | recipe

വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് യോഗർട്. ഇത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്.വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും.

breakfast-gb682274f1_1920

ചർമം നല്ല തിളക്കത്തോടെയും ആരോഗ്യം നിറഞ്ഞതായും എന്നും നിലനിർത്താൻ ആഹാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ചർമം നല്ല തിളക്കത്തോടെയും ആരോഗ്യം നിറഞ്ഞതായും എന്നും നിലനിൽക്കണം എങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ആഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിക്കണം എന്ന് നോക്കാം.