മിക്സഡ് മെഴുക്കുപുരട്ടി | recipe

പലതരം മെഴുക്കുപുരട്ടി നമ്മൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിക്സഡ് മെഴുക്കുപുരട്ടി ആണിത്. വളരെ സ്വാദ് നിറഞ്ഞ ഒന്നാണിത്.

20181208_021435_0000[1]

Paneer Butter Masala

paneer butter masala

North indian dish of cottage chesse prepared in spiced gravy

Recipe by : Manjula Prakash

INGREDIANTS

 

1. Butter – ½ cup
2. Cumin seeds – ½ tsp
3. Cinnamon sticks- 3 small pieces
4. pepper corns – ¼ tsp
5. Chopped onions – 1 cup
6. Ginger garlic paste – 1 tsp
7. Tomato – 3 nos
8. Chilli powder – 1 tsp
9. Soaked cashew – ½ cup
10. Salt – 2 tsp
11. Cardamom – 1no
12. Cloves – 3 no
13. Turmeric powder -1/4 tsp
14. Kashmiri chilli powder – 2 Tbsp
15. Garam masala – ½ tsp
16. Water – 1 cup
17. Paneer – 500gms
18. Fresh cream – ¼ cup
19. Dried methi leaves – 1tsp

PREPARATION

 

In a pan heat ¼ cup of butter.

Add cumin seeds, Cinnamon sticks, pepper corns, chopped onions, ½ Tsp ginger garlic paste.

Saute till the Onion becomes translucent.

Add chopped tomatoes , chilli powder. Saute till tomatoes become smooth.

Next add Soaked cashew nuts and salt. Saute for few minutes.

Switch off the flame and let the mixture cool down.

After cooling grind it into a smooth paste. Keep it aside.

In the same pan add ¼ cup butter.

Add cardamom, cloves and ½ Tsp ginger garlic paste. Saute till the raw smell leaves.

Then add turmeric powder and Kashmiri chilli powder. Saute well, Pour the grinded paste. Allow to boil.

Add garam masala, salt and water ( Add water according to your requirement. I have added 1 cup of water here.)

Let it boil for few minutes. Add Paneer & Fresh cream. Garnish with methi leaves.
Restaurant style Paneer butter masala is ready

Our recipe Collections

Stay tuned and receive updates

The best way to experience our wide collection of recipes is to visit the website blog.. Follow our recipes and prepare the most enticing food to satisfy your palate.

KERALA STYLE CHICKEN BIRYANI

Easy Crab Curry

MALABAR FISH CURRY

Author

I have passion for food and cooking from childhood onwards..I like to experimentry something new  recipes every now and then. Iam also passionate that everyone should know how to cook well . Same time, pass that love and passion to the people.

JOFIN T T

Chef

follow our recipes

Enjoy
Life,
It's
Delicious

Follow Us

Find and share everyday cooking inspiration on kerala foodie website. Discover healthy and delicious recipes,food you love…

Simple ingredients prepared in a simple way - that's the best way to take your everyday cooking to a higher level.